บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ กราบถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ กราบถวายมุทิตาสักการะ งานอายุวัฒนมงคล พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา