ผู้บริหารคณะสังคมฯ ร่วมประชุมสภาวิชาการ มจร

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๓ โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : กองสื่อสารองค์กร มจร
ข่าว : เรวดี จรรยา