พิธีซ้อมรับปริญญา (ซ้อมย่อย) พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๕ (ส่วนกลาง)

วันเสาร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมขานชื่อพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๕ คณะสังคมศาสตร์ พิธีซ้อมรับปริญญา (ซ้อมย่อย) พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๖๕ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ (ส่วนกลาง) ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสำนักทะเบียนและวัดผล พิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต และเพื่อให้บัณฑิตได้ซักซ้อม ทำความเข้าใจขั้นตอนในพิธีการและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดงานและให้โอวาทบัณฑิตใหม่ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา