ผู้บริหารคณะสังคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา

วันเสาร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการงานพิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา