สมัครเรียนคณะสังคมศาสตร์ วันนี้!! รับสิทธิพิเศษมากมาย

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับปริญญาตรี วันนี้ – ๑๐ พ.ค. นี้เท่านั้น!!
• ระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัคร ๔ ภาควิชา
๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ มี ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มี ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๓. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มี ๒ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
๔. ภาควิชานิติศาสตร์ มี ๑ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์
สมัครเรียนคณะสังคมศาสตร์ วันนี้!!
รับสิทธิพิเศษมากมาย
– สมัครฟรี!!
– ค่าเทอมถูก
– มีทุนการศึกษา
– ภัตตาหารเช้า – เพล ฟรี
– มียานพาหนะรับ-ส่ง
– มีหอพักนิสิต
**หรือสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C300 ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑, ๘๔๒๒, ๘๔๒๔