ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมถวายมุทิตา พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,รศ.ดร.

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ร่วมถวายมุทิตา พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ : พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา