หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา


วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ”สถาบันพระมหากษัตริย์กับการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย และพลอากาศตรี สุรินทร์ คุ้มจั่น ณ ห้อง B๕๐๘ – ๕๐๙ อาคารเรียนรวม โซนบี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว / อาจารย์ ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์
ข่าว : เรวดี จรรยา