คณะสังคมฯ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน
ภายในโครงการ มีการแนะนำผู้บริหาร คณะสังคมศาสตร์ และให้ข้อคิดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุค New Normal” โดย รศ.ดร.สุรพล.สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
และกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal Life) เรียนอย่างไร ให้สำเร็จ” โดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง ผู้ดำเนินรายการ
จากนั้น มีพิธีปิดโครงการ โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing