คณาจารย์คณะสังคมฯ ร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ”การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ในโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์ของตำบลบ้านโพ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ ๔๕ คน