คณะสังคม​ฯ​ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันศุกร์​ที่ ๒ เดือนกรกฎา​คม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา​และเตรียม​ความพร้อม​การตรวจ​ประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับ​หลักสูตร​รวม​ และการตรวจ​ประกัน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับคณะ​ ทั้งนี้​มี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะ​กรรมการ​เข้า​ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันผ่านระบบ​ออนไลน์​ โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom​ meeting​ video​ conferencing​
ข่าว : เรวดี จรรยา