พธ.บ. (การพัฒนาสังคม) และ สส.บ. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันอังคารที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่โดดเด่นตามพันธกิจ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ โปรแกรม Zoom meeting video conferencin คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) ประกอบด้วย รศ.เล็ก สมบัติ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล กรรมการ และ อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผลการประเมิน ดังนี้ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้คะแนน ประเมิน ๓.๙๑ คะแนน อยู่ในระดับดี ๒) หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร บัณฑิต (สส.บ.) ได้คะแนนประเมิน ๓.๗๓ คะแนน อยู่ในระดับดี

 

ข่าว : เรวดี จรรยา