ร.บ. และ พธ.บ. (กจพ) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม

วันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่โดดเด่นตามพันธกิจ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการ และ อ.ณฐมน หมวกฉิม กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประกอบด้วย รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ประธานกรรมการ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง กรรมการ และ ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช กรรมการและเลขานุการ

 

 

ข่าว : เรวดี จรรยา