สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม

วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่โดดเด่นตามพันธกิจ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.) ประกอบด้วย รศ.เล็ก สมบัติ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล กรรมการ และ อ.สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการและเลขานุการ

 

ข่าว : เรวดี จรรยา