รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้ระดับ “ดีมาก” ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่โดดเด่นตามพันธกิจ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ประกอบด้วย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการ และ อ.ดร.จุฑาทิพย์ สุจริตกุล กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ได้คะแนนประเมิน ๔.๐๒ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก
ข่าว : เรวดี จรรยา