สังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชน

เมื่อวันที่​ ๑๕ กันยายน​ ๒๕​๖​๔​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ มอบหมายให้​ อาจารย์​ ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชน ณ ชุมชนบ้านในแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณาจารย์ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจากการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน และลดต้นทุนในการกำจัดขยะ เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในการบริหารจัดการขยะแก่ชุมชน ให้ชุมชนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่คนในชุมชน และเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนในการแปลงขยะให้เป็นทุน และจัดตั้งกองทุนขยะบุญสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส มีเป้าหมายในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวบ้านรู้จักคัดแยกขยะในครัวเรือน สร้างรายได้จากขยะรีไซเคิลที่ได้รับจากการบริจาคเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนสาธารณสงเคราะห์ เป็นการต่อบุญเพื่อนำรายได้ไปสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และจัดสวัสดิการด้านการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ปลูกฝังค่านิยมสังคมแห่งการแบ่งปัน ชุมชนน่าอยู่ ลดต้นทุนในการจัดการขยะ ถือเป็นการเอื้ออาทรเพื่อให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ภายในโครงการ มีกิจกรรมคาราวาน สังคมศาสตร์ มจร บริการวิชาการ โดยมีการกำหนดเป้าหมายกิจกรรมร่วมกัน การรับสมัครสมาชิก มอบธงสมาชิก และคาราวานเคลื่อนขบวนออกรับบริจาคขยะบุญ ขับเคลื่อนโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บ้านในแคว และเทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดย รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ อาจารย์​ ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์ นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง นางฉวีวรรณ รังสรรค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านในแคว และนางจิตกัญญา วัฒนวงค์วิจิตร อดีตกำนันตำบลท่ากว้าง

คลิปนี้มีคำตอบ ทำไมการจัดการขยะต้องเริ่มต้นที่ชุมชน?

 

 

ภาพ / วีดีโอ : อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์
ข่าว : เรวดี จรรยา