พุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กร อภิปรายและเสวนาเวทีสาธารณะ เรื่อง แนวทางและมาตรการการแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่

วันที่​ ๑๖ กันยายน​ ๒๕​๖​๔​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ มอบหมายให้​ อาจารย์​ ดร.เอนก​ ใย​อินทร์​ อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ จัดโครงการพุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กร​ อภิปรายและเสวนาเวทีสาธารณะ เรื่อง แนวทางและมาตรการการแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่​ ณ​ ศาลาเอนกประสงค์​บ้านในแคว​ ตำบลท่ากว้าง​ อำเภอสารภี​ จังหวัด​เชียงใหม่​

โครงการ​ดังกล่าว​จัดขึ้น​เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรซึ่งถือเป็นต้นทางการผลิต แต่กลับได้รับผลตอบแทนอย่างไร้ความยุติธรรม แล้วสื่อสารให้สาธารณชนได้ทราบ ถึงข้อเท็จจริงและปัญหาในระดับรากหญ้า เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ซึ่งที่ผ่านมาผู้ดำเนินการโครงการเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาบนจินตนาการมากกว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการพุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างเวทีสาธารณะ ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งจะได้ข้อเท็จจริงมากกว่าการรายงานตามสายบังคับบัญชาในระบบ

ทั้งนี้​ มีการประมวลภาพบันทึกเทปโทรทัศน์ช่อง NBT เวทีประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความร่วมมือ​จากเครือข่ายจัดงาน ประกอบด้วย บ้านในแคว เทศบาลตำบลท่ากว้าง กรมชลประทาน เกษตรอำเภอสารภี เกษตรแปลงใหญ่ตำบลท่ากว้าง สหกรณ์ตำบลประตูป่า ผู้ประกอบการรับซื้อลำไย เกษตรกร ชาวบ้านบ้านในแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรการพัฒนาสังคม มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน