รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ตรวจความพร้อมการเปิดสอน ป.โท​ รป.ม. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

วันที่​ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​ เป็นกรรมการตรวจความพร้อมในการเปิดสอนปริญญาโท​ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) จำนวน ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ และได้ลงพื้น​ที่​ตรวจการก่อสร้างอาคาร ของ มจร วิทยาเขตแพร่

ทั้งนี้​ ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกแห่งด้วยความอบอุ่นและเป็นกัลยาณมิตรอย่างยิ่ง