คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร E-TQF

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร E-TQF โดยมีพระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,รศ.ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวมีการบรรยายกิจกรรมทำ มคอ.๓ และ มคอ.๕ ในระบบออนไลน์ โดย ผศ.พิศมัย วงศ์จำปา รก.ผอ.สำนักงานวิทยาเขตพะเยา ณ ห้อง B ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา