มจร แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๓๐๑/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

เพื่อให้การบริหารงานในการจัดการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖o ประกอบมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในครารประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อายุ ๓๖ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ม.การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด.(การจัดการเชิงพุทธ) เป็น ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖
สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔