บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

วันอังคารที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” โดยมี พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน บรรยายเรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ทั้งนี้ มีเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะพุทธศาสตร์ เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีฯ ทั้ง ๔ คณะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา