ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารในนามคณะสังคมศาสตร์

วันศุกร์ที่​ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน​ พ.ศ.๒๕​๖​๔​ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตชาวไทยและนานาชาติ ในนามคณะสังคมศาสตร์ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         

 

 

ภาพ : ดร.กรกต ชาบัณฑิต / นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา