เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ”

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
“พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ”
ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน​ B อาคารเรียนรวม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————-
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา
13.00-14.30 น.ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาธิปไตยกับการพัฒนาระบบการเมืองของไทย”
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
———————-
14.30-17.00 น เสวนาทางวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์ : การบูรณาการพุทธธรรมเพื่อความสมบูรณ์แห่งรัฐ”
ผู้ร่วมอภิปราย
1. ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร.
2. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
3. ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
4. ศ.ดร.สมภาร พรมทา
ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
————————-
จัดโดย โครงการห้องปฏิบัติการทางสังคม(social lab) ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
———————–
สำรองที่นั่งได้ที่ พระธนาเกียรติ ธนกิตฺติ
โทร 095 658 7270
สำรองที่นั่งออนไลน์ได้ที่
https://goo.gl/forms/CXtdsvLLY3uVZImI2
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ