ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร  “นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0”

ขอเชิญร่วมเข้าบรมหลักสูตร

“นักวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์สู่ Thailand 4.0”

คณะสังคมศาสตร์  ร่วมกับ  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

===================

ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.2560

จัดโดย  คณะสังคมศาสตร์

===================

ประเด็นที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ท่านสนใจ

1.พุทธศาสนากับสุขภาพ

2.พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม

3.พุทธศาสนากับผู้สูงอายุ

4.พุทธศาสนากับสังคม

5.พุทธศาสนากับพหุวัฒนธรรม

6.พุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

===================

ปาฐกถา เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ สู่ Thailand 4.0

โดย  ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

===================

และพบกับ ทีมวิทยากรจาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

National Research Council of Thailand

1.ดร.จินตนาภา โสภณ

2.รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

3.รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม

4.ศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ

5.รศ.ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์

6.อ.บุญเฉิด  โสภณ

===================

เป้าหมาย :ได้โครงการวิจัยชุดด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงานวิจัยจาก วช. และ สกว.

===================

ด่วนมาก….!!!

รับเฉพาะอาจารย์

สายคณะสังคมศาสตร์ มจร ทั่วประเทศ

“จำนวน 60 ท่านเท่านั้น”

-สำรองที่นั่งได้ที่

พระครูวินัยธรเอนก  เตชวโร,ดร.

โทร.092-918-1319

MCU.social2015@gmail.com

===================

ลงทะเบียนออนไลน์…..และเลือกประเด็นที่สนใจได้ที่ “คลิก”

https://goo.gl/forms/H39tDt0H03OiNUkr2