ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ด้วย คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม มูลนิธิมั่นพัฒนา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม(CSD สัมพันธ์) ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่และงานวิชาการ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน/สังคมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
———————————
ปาฐกถา (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง “Virtues and Sustainable Development”
โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลั
———————————
ปาฐกถา (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง “Community Based Natural Resources Management for Sustainable Development”
by Prof.Dr.Prachanda Pradhan, Farmer Managed Irrigation Systems Promotion Trust, Nepal
———————————
วิทยากร
– ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรจน์
– ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
– คุณดำรง พุฒตาล เจ้าของนิตยสารคู่สร้างคู่สม
– พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง
– นางปริศนา หมัดเลียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก จังหวัดสงขลา
– เดช พุ่มคชา เลขาธิการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
– รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า
– รศ.ดร.สมชาย ศิลปปรีชากุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุฒิกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
– พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร มจร
– รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
———————————
ลงทะเบียนและติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
http://csd17mcu.com/