พิธีมอบถวาย​เครื่องราชอิสริยาภรณ์​​ ประเทศ​กัมพูชา​

วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเจ้านโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา มีพระ​บรม​ราช​โองการโปรดพระราชทาน​เครื่องราชอิสริยาภรณ์​​ ประเทศ​กัมพูชา​ ถวายแด่​ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี และมอบแด่ รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป โดยมีพระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังกัมพูชา เอกอัครราชฑูตผู้พิทักษ์สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญมาถวาย ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา