บุคลากร และนิสิตคณะสังคมฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันอังคารที่​ ๑๔ เดือนธันวาคม​ พ.ศ.๒๕​๖​๔​ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมการปฐมนิเทศ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน และ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ได้ชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจนิสิตคณะสังคมศาสตร์ทุกรูป/คน จากนั้น พระสุธีวีรบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กล่าวปิดการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา