คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ ประธาน​ปิดโครงการการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑

วันพุธ​ที่​ ๒๐​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๒​ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์​ เมตตาเป็นประธาน​ปิดโครงการการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ พร้อมให้แนวทางการจัดโครงการและกิจกรรม ความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การแสดงความสามัคคีและการรู้จักทำงานเป็นทีม พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย ขอให้นิสิตได้นำองค์ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การประกันคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมพัฒนานิสิต ซึ่งจะเป็นพื้นที่สำคัญในการดำเนินการกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป​ ณ ห้องเธียร์เตอร์ D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ​ : FB กองกิจการ​นิสิต​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา