ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมเข้าฟังสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “ยุทธศาสตร์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยแลนด์ ๔.๐” หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซนบี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
———————————————
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ:  https://goo.gl/qM3nUV