ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมฯ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ “สิงห์ชมพูสู่ชุมชน : ปันน้ำใจเพื่อน้องและผองเพื่อน”

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มอบหมายให้ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ “สิงห์ชมพูสู่ชุมชน : ปันน้ำใจเพื่อน้องและผองเพื่อน” และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้วิถีใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี ณ วัดราษฎร์เจริญ ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ วินัย มีมาก อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ และ อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
ภายในโครงการ มีพิธีเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน มีการกล่าวแนะนำโครงการโดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้วิถีใหม่เพื่อส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของประชาชนในจังหวัดสระบุรี โดย ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะ จากนั้นคณาจารย์และนิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ร่วมกับประชาชนบ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ ๖ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ กวาดทำความสะอาดในบริเวณวัด ปรับภูมิทัศน์ และผู้แทนคณาจารย์และนิสิตมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย เครื่องตัดหญ้า ไม้กวาด ข้าวสารอาหารแห้ง และอุปกรณ์กีฬา ให้กับวัดราษฎร์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านเจริญธรรม อบต.เจริญธรรม และประชาชนผู้มาร่วมงาน
       
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา