ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ และนิสิตคณะ​สังคม​ศาสตร์​ ร่วมประชุมนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี​ ๒๕​๖​๕​

วันที่​ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ​ ในนามของ​ รศ.ดร.สุรพล​ สุ​ยะ​พรหม​ รอง​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​ เป็นประธานการประชุมนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี​ ๒๕​๖​๕​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ โดยมี ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กล่าวรายงาน​ คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ​ และคุณผาสุก ปิยะทัศน์ศรี ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสิน เขตพระนครศรีอยุธยา ๑ กล่าวขอบคุณ ในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ตามข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับธนาคารออมสิน เพื่อร่วมกันพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าตอมหาราช, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทางหลวงแปรรูปสมุนไพร, กลุ่มตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองใหม่พัฒนา, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังเมธา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมกำไรทอง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง B110-111 ชั้น ๑ โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ภาพ​/ข่าว​ : นเรศ​ ฤ​ทธิ​เดช