คณะสังคมฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฟังบรรยายพิเศษ “การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม”

วันพุธที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบรรยายพิเศษเรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม” โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และรับความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้นิสิตเข้าใจวิธีการนำเอาทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติจริงอย่างถูกต้อง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเพื่อให้นิสิตได้เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ภายในโครงการ มีกิจกรรม “ส่งกำลังใจ…ให้น้องไปทำงานเพื่อสังคม”โดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และการบรรยาย เรื่อง “กระบวนการปฏิบัติศาสนกิจ ให้ประสบความสำเร็จ”โดย พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต จากนั้น มีพิธีปิดโครงการ โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร Cartier Replica Watches ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing
ข่าว : เรวดี จรรยา