คณะสังคมฯ อบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต​ เตรียม​ความพร้อม​การประเมินทักษะด้านการอ่าน​ การเขียน​ การฟัง และการพูด

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ได้ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนำผลการประเมินโครงการไปบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานิสิตและการบริการวิชาการแก่สังคม ภายในโครงการ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป การฝึกอบรม เรื่อง “ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในยุค New Normal” การอบรมเชิงปฎิบัติการ “ทักษะการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และกิจกรรม “Q&A ถามมาตอบให้” เตรียมความพร้อมการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ จากนั้น มีพิธีปิดโครงการ โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน Cartier Replica ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing
       
ข่าว : เรวดี จรรยา