คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร.​ เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ Cartier Replica Watches พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ และผู้เข้าร่วมชี้แจง อาทิ รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing
   
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา