บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และพิธีไหว้ครู

0
110

วันจันทร์ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา และพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมี​ พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานพิธี, พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานนำถวายสักการะ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา