ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

0
80

วัน​ที่​ ๓๐-๓๑​ ตุลาคม​ ๒๕๖๒​ หลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโสภณ วิ, ดร. ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการ และพระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวตอนรับนิสิตใหม่ การจัดโครงการ​ดังกล่าว​ พระราชวัลลภาจารย์ วิ. เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี ได้เมตตาอนุเคราะห์สถานที่ และความสะดวกทุกประการ ทั้งภัตตาหาร และน้ำดื่ม ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตร่วมโครงการ ประมาณ ๗๗ รูป/คน​ ณ​ วัดหนองหอย อ.เมือง จ.ราชบุรี