พิธีทำบุญครบ ๓๗ ปี คณะสังคมศาสตร์

0
35
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญครบ ๓๗ ปี คณะสังคมศาสตร์ โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานดังกล่าว มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม และอนุโมทนากถา ในการนี้ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา แก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมงาน ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ รูป/คน อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา