มจร​ แต่งตั้ง​ รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้ง ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา เป็นรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
———————————————————————
สืบเนื่องจาก ภาควิชารัฐศาสตร์เป็นภาควิชาใหญ่ บริหารหลักสูตรรวมทั้ง ป.ตรี, ป.โท, ป.เอก ๑๑๐ หลักสูตรทั่วประเทศ มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม ๕๔ รูป/คน

>> มีหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธที่เปิดในส่วนกลางและภูมิภาค รวม ๑๙ แห่ง
>>มีหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่เปิดสอนในส่วนกลางและภูมิภาค รวม ๒๗ แห่ง
>>มีหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่เปิดสอนในส่วนกลางและภูมิภาค รวม ๒๑ แห่ง
>>มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในส่วนกลางและภูมิภาค รวม ๔๓ แห่ง

อาจารย์สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๔๓ รูป/คน (ทั้งระดับปริญญา ตรี-โท-เอก) เจ้าหน้าที่สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ จำนวน ๑๑ รูป/คน ในระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชารัฐศาสตร์ได้เคยมีการแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชา คือ ในสมัยที่ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม เป็นหัวหน้าภาควิชา มี ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต เป็นรองหัวหน้าภาควิชา ในสมัยที่ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต เป็นหัวหน้าภาควิชามี ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ เป็นรองหัวหน้าภาควิชา
———————————————————————
คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ที่ ๙๕๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

เพื่อให้การบริหารของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบมติคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์​ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.รัฐพล เย็นใจมา อายุ ๕๑ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก อภิธรรมมัชณิมเอก ป.ธ. ๔ พธ.บ. (รัฐศาสตร์) พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๒ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์จะพ้นจากตำแหน่ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย