คณะสังคมศาสตร์ จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS เพื่อพัฒนาเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา