มจร แต่งตั้ง “รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์”

…มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร (ปุกคำ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป