เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา ”ตรี/โท/เอก”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๑๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๓ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
        ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
        ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๔ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
        ๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
        ๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
๔. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๔ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
        ๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
        ๓. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๒ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ

๓. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๔ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๒ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
        ๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๑ หลักสูตร
        ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๔. ภาควิชานิติศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๑ หลักสูตร
         ๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเรียน​ออนไลน์ได้​ที่ www.mcu.ac.th