คณะสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน จากนั้น พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร เมตตาแนะนำผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และให้ข้อคิดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่

ภายในโครงการมีกิจกรรม ‘‘เข็มทิศชีวิตนิสิตใหม่ เรียนอย่างไรให้สำเร็จ” โดย พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

และกิจกรรม ‘‘นิสิตใหม่ ใจเชื่อมั่น ฝ่าฟันสู่เป้าหมาย” โดย ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

  ในการนี้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘‘เทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และพิธีปิดโครงการโดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting video conferencing ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๘ รูป/คน

 

 

ข่าว : เรวดี จรรยา