รัฐศาสตรบัณฑิต​ ได้ระดับ​ “ดีมาก” ตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับ​หลักสูตร

วันอังคารที่ ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการนี้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารของคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่โดดเด่นตามพันธกิจ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน กรรมการ และ
อาจารย์ณฐมน หมวกฉิม กรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้​ ผลการตรวจ​ประเมิน​คุณภาพ​การศึกษา​ภายใน​ ระดับ​หลักสูตร​ ประจำปี​การศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ ได้คะแน​นประเมิน​ ๔.๐๑ คะแนน​ อยู่​ในระดับดีมาก

 

ข่าว : เรวดี จรรยา