หลักสูตร สส.บ. ภาควิชาสังคมวิทยาฯ คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ ๓ – ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นำนิสิตจัดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน ของนิสิตหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง และวิทยาเขตเชียงใหม่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยตอง ตำบลเเม่วิน อำเภอเเม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในโครงการ มีกิจกรรมต่างๆ อาทิการสัมมนาการฝึกภาคปฏิบัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และกิจกรรมสายสัมพันธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มจร

 

ภาพ : Farm PU
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.