อนุทินการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อนุทินการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
…………………………………………………….
สมัครเรียนผ่านระบบอนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp