นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงาน​ ณ​ ไต้หวัน

วันที่​ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.​ ผ​ศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ พร้อมด้วย​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ อาจารย์ประจำหลักสูตร นำนิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รุ่นที่ ๑๑ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนมุมมองวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญาและการบริหารจัดการ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University :NTU) หรือที่เรียกย่อๆว่า Tai-Da (ไถต้า) 臺大 ได้ความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพอันดียิ่ง “วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต”

และ​ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. นิสิตดังกล่าว​ ศึกษาดูงาน ฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประเด็นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ณ มูลนิธิฉือจี้ (Tzu Chi Foundation) เมืองไทเป ไต้หวัน โดยมูลนิธินี้ใช้โมเดลจิตอาสาเพื่อการพัฒนามนุษย์ อยู่บนพื้นฐานพระพุทธศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติ ทั้งนี้ ทางมูลนิธิได้เชิญให้บันทึกเทป เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน สะท้อนมุมมองและเผยแพร่กิจการของมูลนิธิต่อไป