ประกาศบัณฑิต​วิทยาลัย มจร เรื่อง​ การรับสมัคร​เพื่อพิจารณา​คัดเลือก​นิสิต​หลักสูตร​ปรัชญา​ดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์​