รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรในโครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสตตบงกช สาขาวิชารัฐศาสตร์ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 

ภาพ : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
ข่าว : เรวดี จรรยา