หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน​ จัดโครงการกิจกรรมนิสิตอาสาพัฒนาสังคม (CSR)

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาดูงานในประเทศ โครงการกิจกรรมนิสิตอาสาพัฒนาสังคม (CSR) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ ร่วมมอบสิ่งของแก่สามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง อาทิ รองเท้า ชุดกันหนาว ลำโพงเคลื่อนที่ ถุงปันสุข และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการเรียนการสอน