คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ ควบคุมการสอบวิชาการศึกษาอิสระของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รศ.อนุภูมิ โซวเกษม ประธาน ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต ดร.อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา (กรรมการจากภายนอก) และ ดร.กาญจนา ดำจุติ อาจารย์ประจำรายวิชา ควบคุมการสอบวิชาการศึกษาอิสระของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ ปี ๔ จำนวน ๒๒ รูปหรือคน