ผู้บริหารคณะสังคมฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การวัดผลความสำเร็จ”

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.​ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มอบหมายให้ผู้บริหาร​คณะสังคม​ศาสตร์​ นำโดย พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และพระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดกลยุทธ์​สู่การวัดผลความสำเร็จ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันความรู้ไทย อดีตผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ณ ห้อง I-MIND ชั้น ๒ อาคาร พระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    

 

ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.